Giới thiệu chung

Trong khoa học pháp lý “Theo dõi tình hình thi hành pháp luật” được hiểu là hoạt động xem xét, đánh giá của các cơ quan, tôt chức, cá nhân đối với quá trình tổ chức thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền. Trên cơ sở kết quả theo dõi, cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hiện những vướng mắc, bất cập phát sinh trong thực tiễn triển khai thi hành pháp luật; kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ quy định về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Nghị định số 59/2012/NĐ-CP), theo dõi tình hình thi hành pháp luật là hoạt động của các Bộ, cơ quan ngang…Xem thêm

Văn bản mới
 • Số: 780/KH-STP
  Ngày: 13/06/2022

  Ngày 04/4/2022 Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 780/KH-STP tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn công…Xem thêm

 • Số: 125/KH-UBND
  Ngày: 13/06/2022

  Ngày 12/01/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND thực hiện công tác pháp chế năm…Xem thêm

 • Số: 290/KH-UBND
  Ngày: 02/06/2022

  Ngày 20/01/2022 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 290/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật…Xem thêm

 • Số: 130/KH-UBND
  Ngày: 24/01/2018

  Ngày 15/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp…Xem thêm

 • Số: 118/KH-UBND
  Ngày: 16/01/2018

  Ngày 12/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành kế hoạch số 118/KH-UBND theo dõi tình hình thi…Xem thêm

Trang thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 302 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 2, Thành phố Tây Ninh
Số điện thoại: 0276.3813 633 - Thư điện tử: phongqlxlhcstptayninh@gmail.com