Tây Ninh triển khai thực hiện Thông tư số 13/2016/TT-BTP quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

Ngày 30/12/2016, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 13/2016/TT-BTP Quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, có hiệu lực ngày 15/02/2017 (gọi tắt là Thông tư số 13/2016/TT-BTP).

Để triển khai thực hiện Thông tư số 13/2016/TT-BTP được đồng bộ, thống nhất trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn 528/UBND-NC ngày 07/3/2017 yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện Thông tư số 13/2016/TT-BTP, cụ thể như sau:

Thứ nhất, tổ chức phổ biến, quán triệt rộng rãi nội dung Thông tư số 13/2016/TT-BTP trong cơ quan, đơn vị, địa phương bằng hình thức phù hợp. Cử cán bộ, công chức tham gia đầy đủ các hội nghị tập huấn về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do Bộ Tư pháp tổ chức; chủ động tổ chức các lớp tập huấn triển khai thực hiện các quy định của Thông tư số 13/2016/TT-BTP trong phạm vi quản lý của mình.

Thứ hai, đối với các sở, ban, ngành tỉnh hướng dẫn triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực đơn vị, ngành quản lý. Đối với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân được quy định tại Điều 2 của Thông tư số 13/2016/TT-BTP tổ chức triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ được quy định tại Thông tư này.

Thứ ba, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị và tình hình thực tế về nhu cầu nhập cơ sở dữ liệu quốc gia có trách nhiệm bố trí người hoặc tổ chức tiếp nhận, cập nhật thông tin về xử lý vi phạm hành chính phù hợp với quy định tại Nghị định số 20/2016/NĐ-CP và Thông tư số 13/2016/TT-BTP.

UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện đúng tinh thần nội dung Công văn này.

Phòng QLXLVPHC&TDTHPL

Trang thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 302 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 2, Thành phố Tây Ninh
Số điện thoại: 0276.3813 633 - Thư điện tử: phongqlxlhcstptayninh@gmail.com