Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018

Để thực hiện tốt việc Quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2018, ngày 15/01/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Với mục đích đảm bảo triển khai thống nhất, đồng bộ việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức có liên quan; Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Do đó, trong năm 2018 UBND tỉnh sẽ tiến hành ban hành và tham mưu ban hành 02 văn bản lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính gồm: (1) trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. (2) ban hành quyết định quy định nội dung chi, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh còn rà soát, theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về XLVPHC nhằm kịp thời phát hiện các quy định thiếu khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ.

Thứ hai, tổ chức tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ công chức, viên chức trực tiếp làm công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Thứ ba, tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC theo các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và Khoản 26 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP tại một số sở, ngành và địa phương theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp hoặc đối với các lĩnh vực nổi cộm, gây bức xúc do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khi thành lập Đoàn kiểm tra chủ yếu tập trung đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tư pháp.

Trên cơ sở những nhiệm vụ trên, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch. Đồng thời giao Sở Tư pháp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xử phạt vi phạm hành chính cho các cơ quan, người có thẩm quyền XLVPHC và các cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật XLVPHC; Hướng dẫn, xây dựng các biểu mẫu thực hiện công tác thống kê, báo cáo có liên quan đến việc xử lý vi phạm hành chính theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp để các sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố thống nhất thực hiện; Tổng hợp, thống kê kết quả về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định./.

Phòng QLXLVPHC&TDTHPL

 

 

 

 

 

Trang thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 302 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 2, Thành phố Tây Ninh
Số điện thoại: 0276.3813 633 - Thư điện tử: phongqlxlhcstptayninh@gmail.com