ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2018

Ngày 12/01/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Theo đó, các lĩnh vực trọng tâm liên ngành được Ủy ban nhân dân tỉnh xác định theo dõi trong năm 2018 gồm:

– Thứ nhất, tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, y tế, lao động, thương binh và xã hội.

– Thứ hai, tình hình thi hành pháp luật về lý lịch tư pháp và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ảnh: ST

Trên cơ sở lĩnh vực trọng tâm, kế hoạch đề ra một số hoạt động theo dõi như sau: (1) Xây dựng và ban hành danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh; (2) Thành lập Đoàn liên ngành để kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực tài nguyên và môi trường, y tế, lao động, thương binh và xã hội tại một số sở, ban, ngành tỉnh và một số UBND cấp huyện, thành phố; (3) Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật; (4) Điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật (nếu có).

Để triển khai có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã quy định rõ trách nhiệm của từng sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố. Đồng thời UBND tỉnh giao cho Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành và tiến hành kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố theo quy định pháp luật.

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 được ban hành ngay trong tháng 01/2018 đã thể hiện quyết tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc cụ thể hóa mục tiêu của Chính phủ, Bộ Tư pháp trong việc tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật ở địa phương

Phòng QLXLVPHC&TDTHPL

Trang thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 302 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 2, Thành phố Tây Ninh
Số điện thoại: 0276.3813 633 - Thư điện tử: phongqlxlhcstptayninh@gmail.com