Lấy ý kiến dự thảo tờ trình, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về nội dung chi, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Thực hiện Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2018.

Trên cơ sở quy định của Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính. Sở Tư pháp đã dự thảo Tờ trình, Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung chi, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Để việc hoàn thiện nội dung dự thảo trình tại phiên họp UBND tỉnh, Sở Tư pháp kính đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố tham gia ý kiến bằng văn bản đối với các văn bản nói trên. Các văn bản được đăng tải trên Website của tỉnh Tây Ninh tại địa chỉ https://csdl.tayninh.gov.vn/ và Website của Sở Tư pháp tại địa chỉ: https://sotuphap.tayninh.gov.vn.

Riêng đối với các xã, phường, thị trấn đề nghị UBND các huyện, thành phố tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp kết quả lấy ý kiến gửi về Sở Tư pháp.

Văn bản góp ý xin gửi về Sở Tư pháp (Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật) trước ngày 16/03/2018 để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh, đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ mail: phongqlxlvphcstptayninh@gmail.com. Quá thời hạn nêu trên, Sở Tư pháp không nhận được ý kiến tham gia thì được hiểu là Quý cơ quan nhất trí như dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết nêu trên. Thông tin chi tiết xin liên hệ số điện thoại 0276.3813633 Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật – Sở Tư pháp Tây Ninh.

Sở Tư pháp trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Quý cơ quan./.

Trang thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 302 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 2, Thành phố Tây Ninh
Số điện thoại: 0276.3813 633 - Thư điện tử: phongqlxlhcstptayninh@gmail.com