290/KH-UBND

Ngày 20/01/2022 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 290/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Theo đó, các lĩnh vực theo dõi được xác định trong Kế hoạch gồm:

– Lĩnh vực trọng tâm liên ngành: (i) Tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19; (ii) Tình hình thi hành pháp luật về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.

– Lĩnh vực trọng tâm của tỉnh: Tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực Tư pháp.

Tại Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 20/01/2022 Chủ tịch UBND tỉnh đề ra các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật và tiến độ thực hiện: (i) Tổ chức thu thập, xử lý thông tin; (ii) Kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật. Đồng thời, Kế hoạch số 290/KH-UBND cũng quy định cụ thể trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật./.

Trang thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 302 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 2, Thành phố Tây Ninh
Số điện thoại: 0276.3813 633 - Thư điện tử: phongqlxlhcstptayninh@gmail.com