125/KH-UBND

Ngày 12/01/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND thực hiện công tác pháp chế năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Kế hoạch số 125/KH-UBND gồm những nội dung sau: (i) Bố trí công chức pháp chế chuyên trách đúng tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1864/UBND-NCPC ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc củng cố, kiện toàn công chức làm công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. (ii) Tổ chức kiểm tra, khảo sát công tác pháp chế tại một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; (iii) Bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế.

Phương Loan

Trang thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 302 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 2, Thành phố Tây Ninh
Số điện thoại: 0276.3813 633 - Thư điện tử: phongqlxlhcstptayninh@gmail.com