Hoạt động theo dõi THPL

Tây Ninh thành lập Đoàn Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành trên địa bàn tỉnh năm 2022

Thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.  Để thực hiện tốt Kế hoạch…Xem thêm

Lấy ý kiến dự thảo tờ trình, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về nội dung chi, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Thực hiện Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2018. Trên cơ sở quy định của Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử…Xem thêm

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018

Để thực hiện tốt việc Quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2018, ngày 15/01/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Với mục đích đảm bảo triển khai thống nhất, đồng bộ việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính,…Xem thêm

Trang thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 302 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 2, Thành phố Tây Ninh
Số điện thoại: 0276.3813 633 - Thư điện tử: phongqlxlhcstptayninh@gmail.com