Hoạt động theo dõi THPL

SỞ TƯ PHÁP TỈNH TÂY NINH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI, TẬP HUẤN CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THỂ CHẾ NĂM 2023

Ngày 15/02/2023, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 330/KH-STP tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật và cải cách hành chính lĩnh vực thể chế năm 2023. Theo đó, Hội nghị sẽ triển khai các văn bản pháp luật; tập huấn quy trình, kỹ năng về nghiệp vụ; trao đổi kinh nghiệm, giải pháp hiệu quả qua thực tiễn…Xem thêm

Quyền, nghĩa vụ của người yêu cầu đăng ký, của người yêu cầu cung cấp thông tin về biện pháp giao dịch bảo đảm

Ngày 30 tháng 11 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2023. Theo đó tại Điều 9 quy định về quyền, nghĩa vụ của người yêu cầu đăng ký, của người yêu cầu cung cấp thông tin về biện pháp giao dịch bảo đảm như sau: 1. Quyền của người yêu cầu đăng ký, của người yêu…Xem thêm

Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về quản lý, sử dụng kinh phí NSNN cho kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL

Ngày 08 tháng 02 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 09/2023/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, đối tượng áp dụng của Thông tư gồm: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc Bộ Tư pháp; Tổ…Xem thêm

Trang thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 302 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 2, Thành phố Tây Ninh
Số điện thoại: 0276.3813 633 - Thư điện tử: phongqlxlhcstptayninh@gmail.com