Hoạt động theo dõi THPL

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018

Để thực hiện tốt việc Quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2018, ngày 15/01/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Với mục đích đảm bảo triển khai thống nhất, đồng bộ việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính,…Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2018

Ngày 12/01/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Theo đó, các lĩnh vực trọng tâm liên ngành được Ủy ban nhân dân tỉnh xác định theo dõi trong năm 2018 gồm: – Thứ nhất, tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, y tế, lao động, thương binh…Xem thêm

KẾT QUẢ 05 NĂM THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Luật Xử lý vi phạm hành chính (sau đây được viết tắt XLVPHC) được ban hành năm 2012 và có hiệu lực thi hành từ 01/7/2013. Đây là một trong những cơ sở quan trọng giúp chính quyền địa phương thực hiện chức năng quản lý nhà nước nhằm duy trì trật tự, kỷ cương trong quản lý hành chính của Nhà nước. Trong 05 năm qua, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức triển khai và thi hành Luật Xử…Xem thêm

Trang thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 302 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 2, Thành phố Tây Ninh
Số điện thoại: 0276.3813 633 - Thư điện tử: phongqlxlhcstptayninh@gmail.com