Hoạt động theo dõi THPL

THỰC TIỄN CÔNG TÁC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH Ở TÂY NINH.

Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật XLVPHC) được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013 đã góp phần bảo đảm trật tự, kỷ cương quản lý hành chính, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xử phạt vi phạm hành chính; tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, thuận lợi cho việc thực…Xem thêm

Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2015 tỉnh Tây Ninh tiến hành kiểm tra tại các địa phương trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quyết định số 227/QĐ-BTP ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Công văn số 612/BTP-QLXLVPHC&THPL ngày 03/3/2015 của Bộ Tư pháp về việc triển khai Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết…Xem thêm

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây ninh ban hành Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2015

Thực hiện Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (Luật XLVPHC) và Chương II Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (Nghị định 81/2013/NĐ-CP), Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 5282/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 29/12/2014 về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành…Xem thêm

Trang thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 302 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 2, Thành phố Tây Ninh
Số điện thoại: 0276.3813 633 - Thư điện tử: phongqlxlhcstptayninh@gmail.com