Thống kê

1059/QĐ-UBND

Quyết định số 1059/QĐ-UBND, ngày 22/4/2016 của UBND huyện Châu thành ban hành kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện năm 2016 trên địa bàn thành phố Tây Ninh.

1001/QĐ-UBND

Quyết định số 1001/QĐ-UBND, ngày 25/4/2016 của UBND huyện Tân Chau ban hành kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 trên địa bàn huyện Tân Châu.

Trang thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 302 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 2, Thành phố Tây Ninh
Số điện thoại: 0276.3813 633 - Thư điện tử: phongqlxlhcstptayninh@gmail.com