Kế hoạch theo dõi tình hình THPL

815/QĐ-UBND

Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của UBND huyện Tân Châu ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 trên địa bàn huyện Tân Châu.

1497/QĐ-UBND

Quyết định số 1497/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của UBND huyện Bến Cầu Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 trên địa bàn huyện Bến Cầu

544/QĐ-UBND

Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Trang thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 302 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 2, Thành phố Tây Ninh
Số điện thoại: 0276.3813 633 - Thư điện tử: phongqlxlhcstptayninh@gmail.com