Thống kê

544/QĐ-UBND

Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

519/QĐ-UBND

Quyết định số 519/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 04/3/2016 ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Trang thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 302 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 2, Thành phố Tây Ninh
Số điện thoại: 0276.3813 633 - Thư điện tử: phongqlxlhcstptayninh@gmail.com