Tin nổi bật

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TƯ PHÁP NĂM 2021

Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) về công tác quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 21/01/2021). Trong năm 2021, trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp đã kịp thời triển khai và đạt được một số kết quả nổi bật như sau: Thứ nhất, đối với công tác xây dựng, hoàn thiện pháp…Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

Ngày 11/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Theo đó, Kế hoạch số 94/KH-UBND được ban hành nhằm mục đích triển khai đồng bộ việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung…Xem thêm

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM 2022

Nhằm tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND thực hiện công tác pháp chế năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Theo đó, trong năm 2022, tỉnh Tây Ninh tiếp tục tăng cường triển khai, thực hiện có hiệu quả những quy định của Nghị…Xem thêm

Trang thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 302 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 2, Thành phố Tây Ninh
Số điện thoại: 0276.3813 633 - Thư điện tử: phongqlxlhcstptayninh@gmail.com