Tin tức – Sự kiện

Tây Ninh thành lập Đoàn Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành trên địa bàn tỉnh năm 2022

Thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.  Để thực hiện tốt Kế hoạch…Xem thêm

Đánh giá tính thống nhất của dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và văn bản pháp luật trong các lĩnh vực có liên quan của hệ thống pháp luật Việt Nam

Hoàn thiện thể chế là một trong 03 đột phá chiến lược theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền trong hệ thống chính trị đã và đang tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Việc hoàn…Xem thêm

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TƯ PHÁP NĂM 2021

Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) về công tác quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 21/01/2021). Trong năm 2021, trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp đã kịp thời triển khai và đạt được một số kết quả nổi bật như sau: Thứ nhất, đối với công tác xây dựng, hoàn thiện pháp…Xem thêm

Trang thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 302 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 2, Thành phố Tây Ninh
Số điện thoại: 0276.3813 633 - Thư điện tử: phongqlxlhcstptayninh@gmail.com