Tin tức – Sự kiện

Sở Tư pháp Tây Ninh đề nghị phối hợp rà soát, lập danh mục các nội dung giao quy định chi tiết tại các Luật, Nghị quyết và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 28 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết…Xem thêm

Tây Ninh thành lập Đoàn Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành trên địa bàn tỉnh năm 2022

Thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.  Để thực hiện tốt Kế hoạch…Xem thêm

Đánh giá tính thống nhất của dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và văn bản pháp luật trong các lĩnh vực có liên quan của hệ thống pháp luật Việt Nam

Hoàn thiện thể chế là một trong 03 đột phá chiến lược theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền trong hệ thống chính trị đã và đang tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Việc hoàn…Xem thêm

Trang thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 302 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 2, Thành phố Tây Ninh
Số điện thoại: 0276.3813 633 - Thư điện tử: phongqlxlhcstptayninh@gmail.com