780/KH-STP

Ngày 04/4/2022 Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 780/KH-STP tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022. Theo Kế hoạch số 780/KH-STP, thì Hội nghị triển khai, tập huấn công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật sẽ xoay quanh các nội dung như: Triển khai…Xem thêm

125/KH-UBND

Ngày 12/01/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND thực hiện công tác pháp chế năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Kế hoạch số 125/KH-UBND gồm những nội dung sau: (i) Bố trí công chức pháp chế chuyên trách đúng tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1864/UBND-NCPC ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân…Xem thêm

290/KH-UBND

Ngày 20/01/2022 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 290/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Theo đó, các lĩnh vực theo dõi được xác định trong Kế hoạch gồm: – Lĩnh vực trọng tâm liên ngành: (i) Tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh…Xem thêm

Số văn bản Trích yếu Tải xuống
Trang thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 302 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 2, Thành phố Tây Ninh
Số điện thoại: 0276.3813 633 - Thư điện tử: phongqlxlhcstptayninh@gmail.com