Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022

Ngày 10/02/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BTP hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 28/3/2022.

Thông tư số 14/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021

Ngày 30 tháng 12 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 14/2021/TT-BTP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. (Có hiệu lực thi hành từ ngày 14/02/2022)

Số văn bản Trích yếu Tải xuống
130/KH-UBND

Ngày 15/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Trang thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 302 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 2, Thành phố Tây Ninh
Số điện thoại: 0276.3813 633 - Thư điện tử: phongqlxlhcstptayninh@gmail.com